Heidi Sævareid: Slipp hold

Utdraget fra Slipp hold handler om 18-årige Mari og hennes forhold til sin dominerende kjæreste, om kjærlighet og makt, om å finne ut hvem man er og om å sprenge grenser.
I løpet av boken vekkes Maris nysgjerrighet for et alternativt ungdomsmiljø der såkalt body suspension eller krokhenging inngår som en sentral praksis. Praksisen er ikke nevnt i utdraget, men kommer til uttrykk på forsiden av boka, og elever som velger å lese hele boka vil derfor møte dette subkulturelle fenomenet.
Slipp hold er en ungdomsbok som tar opp et tema som mange av elevene vil forholde seg til i nær framtid, og som det derfor er viktig at ungdom får muligheten til å møte på i litteraturen. Litteratur kan åpne for å diskutere temaer på en måte vi ellers ikke får gjort, og når elevene snakker med utgangspunkt i litteratur, kan de snakke om viktige og vanskelige tanker og erfaringer gjennom en tredjeperson. Fenomenet body suspension kan tas opp i forbindelse med lesing av utdraget, men siden det ikke nevnes i utdraget, kan dere også diskutere temaet gjennom å snakke om relasjonen mellom Mari, Torger og Oliver.
Om dere vil diskutere utdraget i fellesskap eller om elevene skal få velge å lese utdraget på egen hånd, avhenger blant annet av klassemiljø, elevgruppens erfaringsbakgrunn, didaktiske valg og mål for undervisningen.

I tillegg til oppfølging av elevenes opplevelser og synspunkter kan følgende spørsmål inngå i en slik klassesamtale:

– Hvilket inntrykk får dere av Mari?

– Hvilket inntrykk får dere av Torger?

– Hva tenker du om forholdet deres?

– Finn eksempler der de omtaler hverandre. Får dere inntrykk av at de forstår hverandre?

– Hvilket inntrykk får dere av Oliver?

– Hvordan forstår dere uttrykket: å ha sin egen greie?

– Hva synes dere Mari bør gjøre og hva tror dere kommer til å skje videre?

– Hva mener dere kjennetegner et godt kjærlighetsforhold?

– Hvordan forstår dere det innledende sitatet: «Bevissthet skapes aldri uten smerte»?

 

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger