Utdatert nettleser Det ser ut som du bruker en gammel nettleser. Faktafyk.no krever IE 8 og nyere versjoner av Internet Explorer. Last ned nyere nettleser her

Lærarsider

Undervisningsopplegg til dei 14 tekstane i tXt Løyndom 2022/23.

Målet med tXt-aksjonen er at elevane skal bli inspirert til å lese meir. Vi håper tekstane i antologien bidreg til dette, og at du finn forslaga til undervisningsopplegg i lærarrettleiinga nyttige. Rettleiinga inneheld tips og idear som kan virke inspirerande i arbeidet med å leggje til rette for at elevane oppnår leselyst og utviklar engasjement for lesing. 

I den reviderte læreplanen i norsk (LK20) står det blant anna at «[e]levene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser.» Litteraturen speler her ein nøkkelrolle. Den gode leseopplevelsen er sentral for å skape engasjement for lesing blant unge. 

Oppgåvene i denne lærarrettleiinga legg vekt på å la elevane sine opplevingar kome til orde, og å få fram moglegheitene som litteraturen kan gi. Utdraga og oppgåvene skal stimulere til leselyst, gi rom for utveksling av tankar, synspunktar og meininger, og bidra til refleksjon over den litterære erfaringa. Den reviderte læreplanen (LK20) legg meir vekt på betydinga av tverrfagleg undervisning. Oppgåvene til årets tXt-utval reflekterar dette. I tillegg til norskfaget finn du fleire oppgåver som du kan legge tett opp til arbeidet med kompetansemål i samfunnsfag. I utdraget til Jente (17) ikke savnet vil du og finne oppgåver til KRLE og eit forslag til eit naturfagleg eksperiment.   

Den didaktiske ramma til opplegga er prosessorientert lesing, ein god og fleksibel metode for å vekkje lyst og engasjement for litteratur. Vi har delt opp alle oppgåvene i fasane før-, under- og etter-lesing. Målet er at tekstane då blir opna for elevane, og at dei får bidra aktivt med utgangspunkt i eigne opplevingar og erfaringar. Samtidig får du som lærar moglegheit til å fungere som modell i dei delane av lesinga der du meiner at elevane treng støtte. 

I nokre av oppgåvene har vi valgt å foreslå organisering av arbeidet, mens vi i andre tilfelle har latt det stå meir åpent. Der det står “muntlig/munnleg” trur vi det kan vere gunstig å la elevane diskutere og snakke saman i mindre grupper først, for så å gjennomføre ein klassesamtale i plenum. Ved at man lagar ein trygg arena for å dele tankane og meiningane sine, kan man oppnå at fleire deltek og at det blir større grad av utvikling i samtalane og diskusjonane. 

Første møte med antologien: 

– Kva er ein antologi?
– Sjå på forsida og tittel på antologien, kva er samanhengen?
To av utdraga er merka med emnekategori istadenfor litterær sjangar. Kva er forskjellen på desse to?
Sjå i innhaldsfortegnelsen, er det tekstar du får spesielt lyst til å lese?
Kva betyr løyndom?
Kvifor trur de denne antologien har tittelen Løyndom? (Dette er eit spørsmål som også kan bli diskutert i etterkant av arbeidet med antologien.) 

Har du elevar som sliter med å lese mykje tekst? Hugs at antologien finst i fleire format. Les meir her

Lukke til og ikkje nøl med å ta kontakt med oss viss de lurar på noko!

Frå Foreningen !les
les@foreningenles.no

Til toppen