Opplegg til Alt jeg skylder deg er juling

FØR:

1. Påstandsark
Individuelt arbeid

Del ut ark med påstander til diskusjon(se ev. ark til utdeling her)

Elevene skal nå lese setningene, krysse av om de er enige eller uenige og forberede seg på å forklare hvorfor.

Påstander:

– Verden er ute av kurs
– Slåssing kan forsvares
– Jeg vil heller være med i en action-film enn i drama
– Mister man troen, har man allerede tapt
– Like barn leker best
– Det går an å ha for mye selvinnsikt
– Det er ubehagelig når noen ler av deg
– Kebab er godt
– Nære på er en fantastisk følelse

Etter det individuelle arbeidet kan elevene eventuelt få diskutere meningene sine i små grupper på fire elever for å forberede klassesamtalen i punktet under.

2. Påstander i hel klasse
Klassesamtale

Som forberedelse til lesingen kan dere diskutere påstandene i hel klasse, der elevene begrunner synspunktene sine.

 

UNDERVEIS:

– Finn og marker de stedene i utdraget der påstandene dukker opp. Legg også merke til om det blir gitt en begrunnelse i teksten.

– Noter spørsmål til teksten dersom det er noe dere lurer på.

ETTER:

1. Samtale om påstander etter lesing
Klassesamtale

Gå igjennom påstandene på nytt og spør elevene om det er noen som har endret mening. Be elevene dele tankene sine.

– Hvorfor har de endret mening – eller hvorfor ikke?

2. Samtale om utdraget
Klassesamtale

Snakk deretter om utdraget og la elevene dele tankene sine.

Vi anbefaler at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – gjør det lettere for dem å relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen.

Begynn gjerne med spørsmål som:
– Hva handlet dette om? eller
– Hva skjedde her?

Dersom elevsvarene blir fulgt opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, opplever elevene at leseropplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan for eksempel skje ved å la samtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål blir formulert (såkalt opptak og høy verdisetting).

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, anbefaler vi deg å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Tror dere på hans forklaringer på hvorfor han slår?
– I hvilken grad vil dere si at han oppsøker situasjoner der han kan slå?
– Hva synes dere om ham?
– Hvilket inntrykk får dere av Tarik?
– Vil dere si at Herman og Tarik er venner? Fortell hva dere tenker.
– Hva synes dere om måten de snakker på? Er den f.eks. realistisk?

Herman reflekterer over hva selvinnsikt er.
– Hva legger dere i dette begrepet?
– Synes dere at Herman har selvinnsikt?
– Hvorfor tror dere Herman blir stående utenfor kebaben?
– Hva synes dere om at Tarik stikker?
– Hva synes dere om reaksjonen til Herman når han klarer å stikke?
– Hvem tror dere det kan være han kommer i tanke om da han legger seg?
– Hva synes dere om utdraget?
– Hvordan tror dere det går videre?

Ekstraoppgaver:

1. Skriv videre på utdraget
Hva tror du skjer videre? Hvordan går det med Herman?

2. Skriv en anmeldelse
Les hele boka og skriv en anmeldelse.
Legg inn anmeldelsen på uprisen.no når du er ferdig: https://uprisen.no/tekst/alt-jeg-skylder-deg-er-juling/
Du finner tips til å skrive anmeldelse her:
https://uprisen.no/laerersider/hvordan-skrive-en-anmeldelse/

3. Skriv utdraget fra synsvinkelen til Tarik

Aktuelle kompetansemål:
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon