Opplegg til Dette dreper oss

FØR:

Samtale i hel klasse om forventninger til utdraget.
Klassesamtale.

Se på tittel, omslag, ingress og sjanger og snakk om hvilke forventninger dere har til teksten.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hvilke tanker setter tittelen i gang? Hva er det som kan drepe oss?
– Hvilken stemning kommer tydeligst frem når dere ser på omslaget?
– Hva legger dere ellers merke til på forsiden?
– Hva sier ingressen dere om hvilken bok dette er?
– På hvilken måte er den gjenkjennelig?
– Hva tror dere teksten handler ­om?

Sjangeren er spenning.
– Hva forbinder dere med denne sjangeren?
– Kjenner dere til andre eksempler på spenning – bøker, filmer, spill?
– Hvorfor tror dere at spenning er en så populær sjanger blant ungdom?
– Hva mener dere gjør en tekst spennende?
– I hvilken grad synes dere det er sammenheng mellom tittel, forside og sjanger?
– Hva vet dere om forfatter Tiger Garté? Hva klarer dere å finne ut?

UNDERVEIS:

Lesestopp.

Be elevene stoppe underveis i lesinga, f.eks. etter side 39, før kapitlet om Skrivedagboka.

La elevene skrive spørsmål til teksten ut ifra det de har lest. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempler:

– Hva er bakgrunnen for at Samuel og faren har flytta ut i skogen?
– Hvilket inntrykk får dere av faren?
– Hvorfor virker faren så redd og mistenksom?
– Hva slags person er Samuel, tror dere?
– Hvorfor vil han skrive dagbok?
– Hva ville dere gjort dersom dere var Samuel?


ETTER:

1. Litteraturintervju
Par som rullerer.

I forkant av litteraturintervjuet får elevene utlevert et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn tre supplerende spørsmål etter eget valg. Forbered gjerne aktiviteten ved å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten en entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt kan en bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmål, flerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål (Kverndokken 2012).

Et eksempel på spørsmålsark finnes HER.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekter. Når de har funnet en partner, skal elevene stille et spørsmål fra listen og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra listen.

2. Velge spørsmål
Gruppearbeid.

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene nå gå i grupper for å diskutere seg fram til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppa kunne begrunne hvorfor de mener akkurat at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra Dette dreper oss.

 

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Bruk spørsmålene fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsen deres blir hørt og tatt på alvor.

– Hvilket inntrykk får dere av Samuel?
– Hvilket inntrykk får dere av faren?
– Hvordan har han overtalt Samuel til å bli med i skogen?
– Kunne dette skjedd på ordentlig, tror dere?
– Hva er det Samuel vektlegger i skrivedagboka si?
– Hva tror dere skjedde med moren hans?
– Når i teksten mener dere at man som leser skjønner alvoret av situasjonen? Forklar.
– Hva tror dere skjer videre med Samuel og faren?
– Har dere forståelse for reaksjonene til faren?

Når dere har diskutert teksten kan dere prøve å nå frem til en felles vurdering:
– Liker klassen teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Til slutt kan dere snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med kombinasjonen lesestopp og litteraturintervju.

Ekstraoppgaver:

1. Skriv videre på utdraget Dette dreper oss og fortell hva som skjer videre.

2. Les hele boka og skriv en anmeldelse av den på uprisen.no.
Når dere anmelder bøker på Uprisen, er dere med på å påvirke hvilke bøker som blir nominert til Uprisen 2022.
Mal for anmeldelser finnes på txt.no.

3. Diskuter i klassen hvorvidt det som skjer med Samuel og faren kan skje med andre under en pandemi?

4. Hvordan har det siste året vært for dere? Kunne det ha gått så langt som med Samuel og faren? Hvorfor/hvorfor ikke?

5. I utdraget får vi vite lite om hva som skjer i selve Oslo og landet for øvrig. Skriv en historie om hva som skjer utenfor Samuel og farens rekkevidde.

6. Lag en liste over ting du ville tatt med deg dersom du måtte flykte til skogs under en pandemi for eksempel.