Opplegg til Dette er ikke oss

FØR:

– Hva ser dere på omslaget?
– Hva tror dere boka handler om?
– Hvordan forstår dere tittelen?

Dette er debutboka til forfatteren.
– Hva betyr det?

Tema for dette utdraget er sorg.
– Hva tror dere sorgen handler om?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom tittel, omslag og tema?

 

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i margen eller i en leselogg mens de leser. Det kan være stikkord som beskriver:

– hvilket inntrykk dere får av situasjonen fortelleren er i
– måten teksten blir fortalt på
– om hovedpersonen og faren til vedkommende

 

ETTER:

I boken 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på (red. Kverndokken 2015), fremhever norskdidaktikeren Henning Fjørtoft en måte å organisere det muntlige arbeidet på som han kaller tenk-par-del. Uttrykket viser til at elevene arbeider i tre faser: Først individuelt og så i par før de til slutt deler svarene i hel klasse.

Blant fordelene ved denne måten å jobbe på er at alle elever involveres og aktiviseres og at den legger til rette for en mer dialogisk samtalestruktur i klasserommet med økt kvalitet på de muntlige bidragene som fremføres i plenum.

1. Tenk
Individuelt arbeid.

La først elevene formulere for seg selv hvordan de opplevde utdraget fra Dette er ikke oss. Ev. kan de få i oppdrag å skrive ned tankene sine i form av stikkord eller setninger.
Dersom de har behov for støtte i denne fasen går det an å bruke setningsinnledere som:

a. Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg likte godt da …
c. Jeg likte ikke at …
d. Jeg ble overrasket over …
e. Jeg synes at …
f. Det gjorde inntrykk på meg at …
g. Slutten var …

Synspunktene bør begrunnes med eksempler og ved bruk av argumentasjonsord som fordi, derfor eller liknende.

2. Par
Gruppearbeid.

La elevene få noen minutter til å dele, diskutere, sammenlikne og reflektere over leseopplevelsene/setningene sine. I tillegg kan parene få i oppdrag å velge ut 1-2 ting som de ønsker å snakke om i plenumsdiskusjonen.

3. Del
Klassediskusjon.

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelser, stikkordene de tok under lesingen og de tingene som de ønsker å diskutere. La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan dessuten ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av faren? Hvorfor tror dere han er slik?
– Hva tror dere menes med «de tomme øynene hans»?
– Hvilket inntrykk får dere av Sanna?
– Hvorfor tror dere hun er så trøtt?
– Synes dere synd på henne? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Får dere noe inntrykk av mora, hvilken person hun var og hva som har skjedd med henne?
– Hvordan vil dere beskrive relasjonen mellom far og datter?
– Hvilken rolle spiller sorgen for de to hovedkarakterene?
– Tror dere de har snakket om sorgen?
– Tror dere Sanna har fortalt om morens død på skolen?
– Hvordan vil dere beskrive vennskapet med Mie?
– Hvordan mener dere en god venn kan hjelpe ved dødsfall i familien?
– Hva synes dere om norsklærer Trine? Begrunn svaret.

Utdraget er delt i tre: Først er Sanna hjemme, så er hun borte (på skolen) og så er hun hjemme igjen. Denne formen kan minne om en mini-versjon av strukturen i såkalte dannelsesromaner der hovedpersonen reiser fra hjemmet sitt, utvikler seg gjennom ulike utfordringer og til sist kommer hjem og forsones med seg selv og familien.
– I hvilken grad mener dere at Sanna utvikler seg i løpet av utdraget?

I utdraget refereres det til en sangtekst av den svenske bandet Kent:

Kom låt oss gå härifrån
Låt oss resa någonstans
Resa långt härifrån
Låt oss bli dom som försvann

– Kjenner dere til bandet? Kan dere finne sangen? Hva synes dere om sangen?
– Hvorfor tror dere denne sangen er viktig i utdraget?
– Finnes det musikk som deres foreldre liker veldig godt? Hva synes dere om den musikken?
– Hvilke følelser får dere av musikken dere liker?
– Hvilken rolle kan musikk spille for folk i sorg?
– Hva legger dere i sangteksten? Skjønner dere hva som står der?
– Hvordan vil dere beskrive stemningen i utdraget?
– Hvordan forstår dere slutten på utdraget?
– Hvordan tror dere det går videre med hovedpersonen og faren?


Skriveoppgaver:

1. Finn en strofe eller et sitat fra en låt du liker og skriv en fortelling der denne sangteksten spiller en rolle.

2. Denne boka vant Uprisen 2020.
– Hvorfor det, tror du?

Les anmeldelser fra ungdom her: https://uprisen.no/tekst/dette-er-ikke-oss/
– Hva er det leserne vektlegger i sine tilbakemeldinger?
– Les boka og skriv din egen anmeldelse.