Opplegg til En ballade om sangfugler og slanger

FØR:

Snakk om serien Hunger Games (Dødslekene). Kjenner elevene til den? Har de leste de tidligere bøkene? Sett filmene? Hva husker de?

Se på tittel, bokomslag og sjanger og snakk om hvilke forventninger dere har til teksten.

– Hva handler denne boka om?
– Hvem er Coriolanus Snow?
– Hvilken tid er handling lagt til?
– Hvilke tanker setter tittelen i gang?
– Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget?
– Hva er det som bidra til å fremkalle denne stemningen hos dere?

Sjangeren er dystopi.

– Hva forbinder dere med denne sjangeren?
– Kjenner dere til andre eksempler på dystopier – bøker, filmer, spill?
– Er dystopi fortsatt en populær sjanger blant ungdom?
– Hva kan en dystopi si om vårt samfunn i dag?
– I hvilken grad synes dere det er sammenheng mellom tittel, forside og sjanger?

Sammenlikn forsiden med omslaget til de tidligere bøkene i serien Hunger Games/Dødslekene: https://www.gyldendal.no/skjoennlitteratur/ungdomsboeker/serier-for-ungdom/doedslekene/c-37874/
– Hvilke likheter og forskjeller ser dere?
– Hvilket av omslagene liker dere best? Og hvorfor?

UNDERVEIS:

Lesestopp.

Be elevene stoppe å lese etter side 133. La dem skrive spørsmål til teksten ut ifra det de har lest. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempler:

– Lucy Gray Baird er fra Distrikt 12. Hva betyr det? Hva er statusen til dette distriktet?
– Hvorfor blir Coriolanus skeptisk når han blir utpekt som mentor for Lucy Gray Baird?
– Hvilket inntrykk får dere av Coriolanus?
– Hvilket inntrykk får dere av Lucy Gray Baird?
– Hvordan tror dere det føles å være Lucy i denne situasjonen?
– Hva ville dere gjort i en slik situasjon?
– Hvordan klarer Lucy å fange Capitols oppmerksomhet?
– Hva tror dere skjer videre?

ETTER:

1. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de markeringene de har gjort i teksten og de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

a. Da jeg leste, la jeg merke til…

b. En ting jeg lurer på, er…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Jeg ble overrasket over…
g. Slutten var…

2. «Stille lesesirkel»
Gruppearbeid.

Elevene deles inn i grupper på 3-4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille» lesesirkel, dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke – bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på siden, ev. etterfulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke det autentiske elementet. Elevene får nå 1-2 minutter til å skrive om leseopplevelsen deres. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på utdraget de har lest – helt uten å snakke. De bør skrive med leselig skrift og bruke så mye av den tilmålte tiden som mulig til å skrive.

Når tiden er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene leser arket de har fått, skriver navnet sitt i venstre marg og får deretter 1-2 minutter til å reagere på naboens tekst: De kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tanke-rekke.

Etter tre gjennomføringer returneres arket til den som begynte med å skrive på det. Vedkommende leser tekstene og setter strek under en setning på arket – den som eleven synes er mest interessant og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppen.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers snakke fritt om utdraget i noen minutter.

 

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og hva de synes om å jobbe med «stille» lesesirkel. Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunktene som nevnes ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva lurer dere på når dere leser utdraget?
– Hvilket inntrykk får dere av både Lucy og Coriolanus?
– Hva med andre karakterne, både mentorene og gutten fra Distrikt 12, Jessup Diggs?
– Hvordan kan Coriolanus hjelpe Lucy til å vinne Dødslekene?
– Hvilke egenskaper er det som gjør at Lucy kan ha en sjanse til å vinne?
– Hvordan tror dere det går med Lucy i Dødslekene? Enn Jessup Diggs?
– Hvem er Fredsvokterne?
– Hvilken stemning får du når du leser teksten? Hvilke tanker og følelser sitter du igjen med?
– Hva mener du at denne teksten egentlig handler om?

Ekstraoppgaver:

1. Skriv en tekst der du setter deg inn i Lucy sin situasjon. Hvilken person er hun? Hva tenker hun på? Hvordan skal hun klare å overleve?
2. Forestill deg at du er blant publikum i Dødslekene. Beskriv det du ser og føler når Lucy blir presentert.
3. Hvordan synes du at omslag, ingress og utdrag fra boken står seg til tittelen på tXt-antologien, Ut av skyggene?
4. Les de andre bøkene i serien. Hvordan vil du sammenligne dem med denne?
5. Se filmene. Snakk om forskjeller og likheter mellom bøkene og filmene.