Opplegg til En nesten endelig liste over verste mareritt

FØR:

Klassesamtale.

Et viktig tema i En nesten endelig liste over verste mareritt er fobier.
– Hvilke fobier kjenner dere til?
– Kjenner dere andre bøker eller filmer som tar for seg dette temaet?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom fobier og tittelen på boka?
– Hva tror dere kan være årsaken til at det er et bilde av en hummer på forsiden?

Utdraget er hentet fra første kapittel som bærer tittelen: «Gutten på bussholdeplassen».
– Hvordan påvirker dette forventningene deres til teksten?
– Hva tror dere utdraget handler om?

UNDERVEIS:

Lesestopp.

Be elevene stoppe underveis i lesingen, for eksempel nederst på s. 75 (etter «Gutten hulket igjen, så gløttet han bort på henne») eller etter noen minutter.

Skriv spørsmål til teksten ut ifra det dere har lest. Det kan være spørsmål som utdraget gir svar på, antyder svar på eller bare ting dere lurer på. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempel:

– Hvem er Esther Solar?
– Hvordan er det å vokse opp i en familie med «spontan utvikling av fobier»?
– Hvorfor har faren hennes stengt seg inne i kjelleren?
– Hvem er gutten, og hvorfor gråter han?
– Har det virkelig betydning for det neste året, at hun til slutt ser opp på den gråtende gutten?

Alternativt kan de bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.
Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.

ETTER:

1. Litteraturintervju
Par som rullerer.

I forkant av litteraturintervjuet får elevene et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn tre supplerende spørsmål etter eget valg.

Forbered gjerne aktiviteten gjennom å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt går det an å bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmål, flerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål slik Kverndokken foreslår i 101 måter å lese leseleksa på (Kverndokken 2012).

Et eksempel på spørsmålsark finnes HER.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekt. Når de har funnet en partner, skal elevene stille et spørsmål fra listen og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra lista.

2. Velge spørsmål
Gruppearbeid.

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene gå i grupper for å diskutere seg frem til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppen kunne begrunne hvorfor de mener at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra En nesten endelig liste over verste mareritt.

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Bruk spørsmåla fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg gjennom å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

4. Vurdering og avstemming
Klassesamtale.

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det er være lov å like og lov å mislike utdragene i tXt-antologien.

Ekstraoppgaver:
1. Skriv videre på utdraget. Hva tror du skjer videre? Hvordan går det med Esther og Jonah?
2. Skriv utdraget fra synsvinkelen til Jonah
3. Lag en ny forside til boka.
Hvilket motiv og hvilke farger synes du passer til utdraget du har lest? Hvilken stemning ønsker du å få frem? Hvordan vil du nå frem til leseren?

Aktuelle kompetansemål:
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Anvendt litteratur:
Kverndokken, Kåre (2012): 101 måter å lese leseleksa på, Fagbokforlaget.