Opplegg til Enkebyen

FØR:

Samtale i hel klasse om forventninger til utdraget fra Enkebyen.

Klassesamtale.

Se på tittel, omslag og sjanger og snakk om hvilke forventninger dere har til teksten.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hvilke tanker setter tittelen i gang? Hva kan en «enkeby» være?
– Hvilken stemning kommer tydeligst frem når dere ser på omslaget?
– Hva legger dere ellers merke til på forsiden?
– Hva tror dere teksten handler ­ om?

Sjangeren er dystopi.
– Hva forbinder dere med denne sjangeren?
– Kjenner dere til andre eksempler på dystopier – bøker, filmer, spill?
– Hvorfor tror dere at dystopien er en så populær sjanger blant ungdom?
– Hva kan en dystopi si om vårt samfunn i dag?
– I hvilken grad synes dere det er sammenheng mellom tittel, forside og sjanger?
– Hva vet dere om forfatter Thomas Enger? Hva klarer dere å finne ut?

Utdraget fra Enkebyen har ingen ingress.
– Hva tror dere kan være årsaken til det?

UNDERVEIS:

Lesestopp.

Be elevene stoppe underveis i lesinga, f.eks. etter kapittel 1 på side 58.

La elevene skrive spørsmål til teksten ut ifra det de har lest. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempler:

– Hva er bakgrunnen for at de må flykte?
– Hvorfor vil ikke faren ta med bestemoren?
– Hvordan reagerer hovedpersonen på dette?
– Hva slags person er Stella?
– Ønsker bestemoren å bli reddet?

Alternativt kan de bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.
Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.


ETTER:

1. Litteraturintervju
Par som rullerer.

I forkant av litteraturintervjuet får elevene utlevert et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn tre supplerende spørsmål etter eget valg. Forbered gjerne aktiviteten ved å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten en entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt kan en bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmål, flerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål (Kverndokken 2012).

Et eksempel på spørsmålsark finnes HER.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekter. Når de har funnet en partner, skal elevene stille et spørsmål fra listen og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra listen.

2. Velge spørsmål
Gruppearbeid.

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene nå gå i grupper for å diskutere seg fram til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppa kunne begrunne hvorfor de mener akkurat at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra Enkebyen.

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Bruk spørsmålene fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsen deres blir hørt og tatt på alvor.

– Hvilket inntrykk får dere av Stella?
– Hvilket inntrykk får dere av faren?
– Hvordan klarer han  å overtale Stella?
– Hvilket inntrykk får dere av samfunnet som handlingen foregår i?
– Hva tror dere «Vannkrigen» kan være?
– Når i teksten mener dere at man som leser skjønner alvoret?
– Hvor lang tid tror dere det går fra begynnelsen til slutten på utdraget – fra Stella først blir oppmerksom på fløyten til Stella til slutt må kaste seg til siden for å unngå vannet?
– Hva tror dere skjer med bestemoren?
– Hva tror dere skjer videre?

Thomas Enger har vunnet Uprisen to ganger: I 2014 for Den onde arven og i 2018 for Killerinstinkt. Han er også nominert til Uprisen 2020 for Enkebyen.
– Hvorfor tror dere bøkene hans blir så godt mottatt av ungdom?
– Les juryens begrunnelser og sammenlign. Hva vektlegger juryen?

Her finner dere juryens begrunnelse for de to vinnerbøkene av Thomas Enger, henholdsvis:
Den onde arven: https://uprisen.no/arkiv/uprisen-2014/uprisen-2014-juryens-begrunnelse/
Killerinstinkt: https://uprisen.no/15514-2/
– Hva er forskjeller og likheter i juryenes begrunnelser?

Når dere har diskutert teksten kan dere prøve å nå frem til en felles vurdering:
– Liker klassen teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Til slutt kan dere snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med kombinasjonen lesestopp og litteraturintervju.

Ekstraoppgaver:

1. Skriv videre på utdraget Enkebyen og fortell hva som skjer videre.

2. Skriv en anmeldelse av teksten. Mal for anmeldelser finnes på txt.no. Dersom dere anmelder hele boken, kan anmeldelsen lastes opp på uprisen.no.

3. Intervju. Bruk ulike digitale kilder for å finne ut mer om Thomas Enger – hvilke bøker han har skrevet, hva han er opptatt av, litt om livet hans osv. Bruk det du har funnet ut om forfatteren, og tanker og notater fra lesing, som utgangspunkt for å skrive spørsmål til forfatteren.
a) Se deretter for deg at du intervjuer forfatteren og skriv samtalen som et (fiktivt) forfatterintervju. Lag en innledning om forfatteren og fortsett deretter med de spørsmålene du har laget, fulgt av forfatterens fiktive svar som du selv finner på basert på hva du vet og tror.
b) Gå sammen med 1-2 andre fra klassen din og lag en podkast. En av elevene spiller rollen som forfatter Thomas Enger som stiller til podcast-samtale