Opplegg til Jente (17) ikke savnet


FØR: 

– Diskuter tittelen: Hvorfor er alderen skrevet i parentes, tror dere? Hvilke assosiasjoner får dere til tittelen? Kan en boktittel i seg selv bidra til at dere blir nysgjerrige og får lyst til å lese en bok (eller filmtittel og film)? Kom med eksempler og begrunn meningene deres. 

Liker dere forsideillustrasjonen? Hvorfor/hvorfor ikke?  

– Beskriv ansiktsuttrykkene til jentene, hvilke følelser utstråler de? 

– Les ingressen. Hvem er hvem på forsiden, tror dere? Hvorfor tror dere Beatrice har lyst til å finne ut hva som skjedde med Kristiane? 

– Finn mystiske forsvinningssaker fra der dere bor eller andre steder i Norge. Finn frem avisoppslagene og bruk disse til å lage en trailer til en “true-crime»-episode til podkast. 

UNDER: 

– Be elevene samle på ord og setninger som sier noe om hvordan personene i utdraget puster og snakker. Skriv dem inn i en liste.  

ETTER: 

– Sett dere sammen to og to, og sammenlign listene deres fra oppgaven over. Velg ut to setninger fra listene. Prøv å skrive om beskrivelsene med andre ord. Pass på at betydningen blir den samme. 

Lag en alternativ tittel på boka. 

– Denne boka ble nominert til Uprisen – årets ungdomsbok 2022. Les hva ungdom i Uprisen mener om boka her. Er dere enige i anmeldelsene?

– Under utdraget kan dere legge til deres meninger. Hva likte dere/hva likte dere ikke? Fikk dere lyst til å lese hele boka? Vil dere anbefale den til andre?

– Hvorfor dukker moren til Kristiane opp på skolen hennes? Hva er det hun beskylder henne for og hva er det hun vil oppnå?  

– I situasjonen med moren i kantina, hva hadde dere gjort om dere var Kristiane? 

– Synes dere Hedda hjalp vennen sin på en god måte? Hva kunne hun gjort annerledes? 

– Hva hadde du gjort om du hadde sett en slik situasjon på skolen din?  

– Lag og spill ut et rollespill fra situasjonen i kantina. 

– Moren til Kristiane er redd for Satan. Fra hvor kommer fortellingen om Satan fra, og hva sier denne fortellingen – hvem var han? Hvorfor eksisterer denne fortellingen, tror dere? Finnes det andre navn på ham? Finnes det en parallell til Satan i andre religioner enn kristendommen? 

 

Kompetansemål:

Norsk

– Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.

– Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid.

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.

– Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Samfunnsfag

– Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

– Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

– Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

– Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

KRLE

– Utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur.

Naturfag

Utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner.

Naturfagsforsøk med lærer:

– Det bør settes av ca. 60 min. til denne oppgaven. Skaper flamme og melkepulver en kjemisk reaksjon slik det beskrives i boka? Hør med naturfagslæreren om det er mulig å teste ut dette på labben.  

Til lærer: Ja, det fungerer å tenne på, men da må man kaste det opp i luften. Dette har med forbrenningsreaksjoner og oksygentilførsel å gjøre. Om man prøver å tenne på når det ligger på en flate, går det ikke. 

Forslag til gangen i eksperimentet (inspirert av «Nysgjerrigper metoden»): 

1. Idémyldring om hva man tror vil skje/lage hypotese. Viktig å påpeke at alle forslag er likeverdige. Her er det fantasien som styrer.

2. Man leser seg opp/utforsker teori om forsøket. Hva er brann, hva brenner, hvorfor brenner, hva må til?

3. Man prøver å løse oppgaven.

4. Går det etter planen prøver man å forklare hvorfor // Går det ikke etter planen må man finne feilkilder og eventuelt hva man bør gjøre annerledes.

 Ta notater underveis og tegn illustrasjoner!