Opplegg til Lydighetsprøven

FØR:
Klassesamtale

Les ingressen og se på bokomslaget.

– Hvorfor tror dere at ingressen legger vekt på at historien om Alvis er en tenkt fortelling – ikke en sann historie?
– Gjelder det ikke alle tekstene i tXt-antologien?
– Hva tenker dere når dere ser på forsiden av boka?
– Hvorfor tror dere at forsiden er uten bilde?
– Hvilken stemning formidler bokstaver og fargebruk – skummel, morsom, spennende, trist, dramatisk?
– Hva tror dere en lydighetsprøve er for noe?

Sjangeren er drama.

– Hvilke forventninger har dere til en drama-bok?
– Hva kjennetegner slike fortellinger, ifølge dere?

Sammenlikn ev. med andre drama-tekster dere kjenner.

UNDERVEIS:
Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesingen, for eksempel midt på s. 81 (etter «Ja, sa jeg») eller etter noen minutter.

Skriv spørsmål til teksten ut ifra det dere har lest. Det kan være spørsmål som utdraget gir svar på, antyder svar på eller bare ting dere lurer på. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempel:

– Hvilken karakter er Alvis?
– Hvorfor vil de store guttene være venn med Alvis?
– Hvorfor vil Alvis være venn med de store gutta?
– Hvorfor kjøper de is til Alvis?
– Hvorfor sier Alvis først nei og så ja?
– Hvorfor er det så mange korte replikker?

Alternativt kan de bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.
Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.

ETTER:
1. Litteraturintervju
Par som rullerer

I forkant av litteraturintervjuet får elevene et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn tre supplerende spørsmål etter eget valg.

Forbered gjerne aktiviteten gjennom å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt går det an å bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmålflerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål slik Kverndokken foreslår i 101 måter å lese leseleksa på (Kverndokken 2012).

Et eksempel på spørsmålsark finnes her.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekt. Når de har funnet en partner skal elevene stille et spørsmål fra listen, og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra lista.

2. Velge spørsmål
Gruppearbeid

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene gå i grupper for å diskutere seg frem til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppen kunne begrunne hvorfor de mener at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra Lydighetsprøven.

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale

Bruk spørsmåla fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg gjennom å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

4. Vurdering og avstemming
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det er være lov å like og lov å mislike utdragene i tXt-antologien.

Ekstraoppgaver:

1. Skriv videre på utdraget. Hva tror du skjer videre? Hvordan går det med Alvis, moren hans og Duncan? Skriv minimum én side.

2. Lag en ny forside til boka.
– Hvilket motiv og hvilke farger synes du passer til utdraget du har lest? Hvilken stemning ønsker du å få frem? Hvordan vil du nå frem til leseren?

3. Lydighetsprøven ble nominert til både Bokslukerprisen og Uprisen. Les anmeldelser på Bokslukerprisen her og Uprisen her
– Hvorfor tror dere denne boka har engasjert lesere på mellomtrinnet og ungdomsskolen? Er det forskjeller og likheter på hva elevene på de ulike trinnene mener om boka? Hvorfor liker elever på 6. trinn boka og hvorfor liker elever på ungdomsskolen den? Kan dere nevne flere bøker som både elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen liker/kan like? Diskuter sammen i klassen.

Aktuelle kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Anvendt litteratur:

Kverndokken, Kåre (2012): 101 måter å lese leseleksa på, Fagbokforlaget.