Opplegg til Til ungdommen

FØR:

Til ungdommen omtales som en monolog-bok.
– Hva forstår dere ved ordet monolog?
– Kan dere nevne andre eksempler på monologer?
– Hva er forskjellen på en monolog og en dialog?

I forbindelse med Til ungdommen dekker uttrykket monolog over at forfatteren har snakket med forskjellige ungdommer om livet, for så i neste omgang å skrive en bok basert på hva ungdommen har fortalt.
– Hva synes dere om å bruke et slikt grep for å skrive en bok?
– Hvorfor tror dere Linn Skåber har gjort det slik?
– Kan man kalle dette en roman? En novellesamling? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan forstår dere tittelen på boka, Til ungdommen?

Teksten i utdraget bærer tittelen: Om pappa, hamster og døden
– Hvordan forstår dere denne tittelen?

Tema for dette utdraget er sorg.
– Hva tror dere denne monologen handler om?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom tittel, sorg og monolog?

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i margen eller i en leselogg mens de leser. Det kan være stikkord som beskriver:

– hvilket inntrykk dere får av situasjonen fortelleren er i.
– måten teksten blir fortalt på.
– illustrasjonen: Hva tenker dere om den? Hva sier den?

ETTER:

I boken 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på (red. Kverndokken 2015), fremhever norskdidaktikeren Henning Fjørtoft en måte å organisere det muntlige arbeidet på som han kaller tenk-par-del. Uttrykket viser til at elevene arbeider i tre faser: Først individuelt og så i par før de til slutt deler svarene i hel klasse.

Blant fordelene ved denne måten å jobbe på er at alle elever involveres og aktiviseres og at den legger til rette for en mer dialogisk samtalestruktur i klasserommet med økt kvalitet på de muntlige bidragene som fremføres i plenum.

1. Tenk
Individuelt arbeid

La først elevene formulere for seg selv hvordan de opplevde utdraget fra Til ungdommen. Ev. kan de få i oppdrag å skrive ned tankene sine i form av stikkord eller setninger. Dersom de har behov for støtte i denne fasen går det an å bruke setningsinnledere som:

a, Da jeg leste, la jeg merke til …
b. Jeg likte godt da …
c. Jeg likte ikke at …
d. Jeg ble overrasket over …
e. Jeg synes at …
f. Det gjorde inntrykk på meg at …
g. Slutten var …

Synspunktene bør begrunnes med eksempler og ved bruk av argumentasjonsord som fordi, derfor eller liknende.

2. Par
Gruppearbeid

La elevene få noen minutter til å dele, diskutere, sammenlikne og reflektere over leseopplevelsene/setningene sine. I tillegg kan parene få i oppdrag å velge ut 1-2 ting som de ønsker å snakke om i plenumsdiskusjonen.

3. Del
Klassediskusjon

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelser, stikkordene de tok under lesingen og de tingene som de ønsker å diskutere. La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan dessuten ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av gutten som forteller?
– Hvilket inntrykk får dere av moren og søsteren?

I teksten står det: «Det er bare tre måneder siden pappa døde», men i lydfilen som ligger på txt.no, leser Linn Skåber: «Det er bare to uker siden pappa døde».
– I hvilken grad tror dere at tidsrommet har noe å si for sorgprosessen? Påvirker det hvordan dere vurderer reaksjonene til mammaen, gutten som forteller og lillesøsteren?
– Hvordan vil dere beskrive stemningen i utdraget?
– Hvilken betydning har hamsteren?
– Hva synes dere om at jeg-fortelleren sender lillesøsteren sin inn i sengen til moren?
– Hvordan forstår dere setningen: «Kanskje det var da vi ble voksne?» (s.34)
– Hvordan forstår dere slutten på utdraget?
– Hvordan tror dere det går videre med familien?

– Hvorfor er denne teksten «Til ungdommen»?
– Hva kan ungdom bruke en slik tekst til?
– Hva ville du lagt vekt på hvis du skulle fortalt om en person du savner?
– Hva ville du lagt vekt på hvis du skulle skrevet en tekst «Til ungdommen»?

Boken er skrevet som en monolog.
– Hvordan preger det teksten?
– Hva betyr det for lesingen av teksten?

Ekstraoppgaver:
Velg deg et tema og skriv en monolog om dette temaet.
Fremfør monologen for klassen.

Aktuelle kompetansemål:
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Anvendt litteratur:
Fjørtoft, Henning (2015). «Vurdering av muntlighet i klasserommet» in 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på – om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. (red. Kåre Kverndokken)