Opplegg til Utbryterne

FØR:

Les ingressen og se på bokomslaget.
– Hva legger dere merke til når dere ser på forsiden?
– Hvilken stemning formidler forsiden?
– Hvordan vil dere beskrive den visuelle stilen?
– Hva med ingressen? Handlinga er lagt til framtida? Hvor realistisk kan den da være?

Sjangeren er spenning.
– Hva gjør en bok spennende?
– Hvilke andre spennende bøker har dere lest?
– Boka har også en politisk side. Hvilken er det?

 

UNDERVEIS:

Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesingen, for eksempel nederst på side 101 etter: «Hun spurtet av gårde, langs reduttmuren med sikte på skogen langt der borte.»

Skriv spørsmål til teksten ut ifra det dere har lest. Det kan være spørsmål som utdraget gir svar på, antyder svar på eller bare ting dere lurer på. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempel:

– Hvilket inntrykk får dere av Carla?
– Hvorfor har hun havnet i denne situasjonen tror dere?
– Hvem er Noah?
– Hva vil skje videre? Skriv ned noen stikkord.


ETTER:

1. Litteraturintervju
Par som rullerer

I forkant av litteraturintervjuet får elevene et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn fire supplerende spørsmål etter eget valg.

Forbered gjerne aktiviteten gjennom å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt går det an å bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmålflerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål slik Kverndokken foreslår i 101 måter å lese leseleksa på (Kverndokken 2012).

Et eksempel på spørsmålsark finnes HER.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekt. Når de har funnet en partner skal elevene stille et spørsmål fra listen, og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra lista.


2. Velge spørsmål

Gruppearbeid

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene gå i grupper for å diskutere seg frem til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppen kunne begrunne hvorfor de mener at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra Utbryterne.


3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale

Bruk spørsmåla fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg gjennom å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

– Synes dere utdraget var spennende? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tror dere skjer videre med Carla og Noah?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom dem?
– Hvorfor er det viktig å ha pustemaska?
– Hva tror dere skjer videre?
– Hvordan tror dere verden ville sett ut hvis jenter styrte alt?
– Hvordan ville det vært å være gutt da? Hvordan ville menn definert seg selv?

 

4. Vurdering og avstemming
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Legg inn begrunnelser under Våre meninger om utdraget.

Ekstraoppgave:
– Denne boka ble nominert til Uprisen 2021. Hvorfor tror dere den ble nominert? Les anmeldelser på uprisen.no. Er dere enige med ungdommene som har anmeldt boka? https://uprisen.no/tekst/utbryterne/