Opplegg til utdrag fra Katakombens hemmelighet av Tom Egeland

Det kan være en god idé å gjennomføre opplegget om litterær kvalitet før eller i rett forkant av dette opplegget (f.eks. som del av førlesingen). Dette opplegget om utdraget fra Katakombens hemmelighet kan imidlertid også anvendes uten en separat diskusjon om litterær kvalitet.

A. FØR:

Klassesamtale.
Se på bokomslag og tittel, ev. også sjangerlogo og ingress.
Snakk i klassen om hvilke forventninger dere har til teksten.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:
Hvilke tanker setter tittelen i gang? Vet dere hva en katakombe er? Hvilke hemmeligheter kan knytte seg til en katakombe? Hva forestiller omslaget? Hvilket inntrykk får dere av personene på bildet? Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget – romantisk, spennende, skummel, morsom, pinlig? Hva tror dere teksten handler om? Kjenner dere historier (fra litteratur, film, TV, teater, spill) som minner om dette? Hva vet dere om krimsjangeren? Synes dere det er sammenheng mellom omslag, tittel og sjangerlogo? Forskjeller? Hvilke tanker setter ingressen i gang? Hva tror dere nå teksten handler om? Får dere lyst til å lese utdraget? Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike?

B. UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:
– Noe de synes er godt skildret
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk
– Noe de legger spesielt merke til
– Noe som gir dem lyst til å lese videre?

C. ETTER:

1. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.
Be elevene fortelle hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. La dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene. Prøv også å gi en forklaring ved å bruke ordet ‘fordi’.
a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…
j. Fordi…

2. Finn argumenter.
Gruppesamtale.
Lag grupper på 4-5 elever og la dem snakke sammen om hva de synes om utdraget. Liker de utdraget? Hva er bra og hva er ikke så bra med teksten, hva kunne ev. vært bedre? Begrunn synspunktene. Be elevene lage en liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og en liste over ting som trekker ned (argumenter mot). Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer.

3. Debatt i gruppe
Gruppesamtale.
Del gruppene fra oppgaven over i to. Den ene halvparten tar listen med argumenter for og den andre med argumenter mot. Elevene med argumenter for settes sammen med en annen gruppe med argumenter mot. Førstnevnte skal argumentere for at teksten er god, sistnevnte skal argumentere mot. Kjør debatt.

4. Diskusjon i hel klasse
Klassesamtale.
Klassen diskuterer utdraget: Liker elevene teksten? Synspunktene må begrunnes.
Klassen vurderer begrunnelsene og noterer de beste argumentene for og mot på tavlen, for eksempel 5 gode argumenter for og 5 gode argumenter mot. Hvis klassen har gjennomført opplegget om litterær kvalitet, kan argumentene med fordel sammenliknes med de 5-10 kriteriene fra konklusjonen og diskuteres: Henger argumentene sammen? Kan de kombineres? Støtter de hverandre eller trekker de i ulik retning?

Katakombens hemmelighet var blant de fem nominerte til Uprisen 2014.

Diskusjonen over er et eksempel på oppgavetypen vurdering eller kritisk lesing. Den kan derfor fungere som forarbeid hvis elevene f.eks. skal skrive en bokanmeldelse. Eksempler på anmeldelser av Katakombens hemmelighet – autentiske modelltekster skrevet av ungdomsskoleelever i forbindelse med Uprisen 2014 – finnes på uprisen.no. Her finnes det også en modell som kan fungere som støtte i arbeidet med bokanmeldelser: «Hvordan skrive en anmeldelse». Se også side 8 i denne lærerveiledningen.

Diskusjonen kan også inngå som forberedelse til deltagelse i årets klassekonkurranse. Ved å anmelde årets tXt-antologi, Handling bak ordene, kan klassen vinne forfatterbesøk eller bokpakke med god samtidslitteratur. Detaljer om konkurransen og de øvrige konkurransene finner du på tXt.no, og på siste side i årets tXt-antologi.

Dersom arbeidet med utdraget fra Katakombens hemmelighet har vært vellykket, er det også mulig å se én av de interessante boktrailere som er laget til boken. Boktraileren som sjanger tas opp i et eget opplegg senere i denne lærerveiledningen (s. 20-21). Dermed vil arbeidet med utdraget også kunne knyttes til flere kompetansemål.

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger