Sigbjørn Mostue: I morgen er alt mørkt

 

Dette opplegget er et eksempel på oppgavetypen vurdering eller kritisk lesing og kan tilpasses arbeidet med alle tekstene i årets antologi. Utdraget fra I morgen er alt mørkt er valgt som eksempel fordi vi tror teksten kan falle i smak hos mange ungdomsskoleelever og gi en god inngang til antologien. Boken vant også Uprisen 2015, en pris der ungdom selv kårer årets beste norske ungdomsbok.
Det kan være en god idé å gjennomføre opplegget om litterær kvalitet før eller rett i forkant av dette opplegget (for eksempel som en del av førlesingen), men opplegget kan også anvendes uten en separat diskusjon om litterær kvalitet.

FØR:
Samtale i hel klasse om forventninger til utdraget fra I morgen er alt mørkt.
Klassesamtale.

Se på bokomslag og tittel, tXt-figuren som hører til utdraget («dystopi») og ingressen.
Snakk i klassen om hvilke forventninger dere har til teksten.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hvilke tanker setter tittelen i gang?
– Hva forestiller forsiden?
– Hvilket inntrykk får dere av personene på bildet?
– Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget – romantisk, spennende, skummel, morsom, pinlig?
– Hva tror dere teksten handler om?
– Kjenner dere historier (fra litteratur, film, TV, teater, spill) som minner om dette?
– Hva betyr dystopi?
– Kjenner dere til andre eksempler på denne sjangeren?
– I hvilken grad synes dere det er sammenheng mellom tittel, forside, tXt-figur og ingress?
– Får dere lyst til å lese teksten?
– Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike?

Etter samtalen er det mulig å vise boktraileren til I morgen er alt mørkt. Traileren er en effektiv og spennende introduksjon til både utdraget og boken. Boktraileren ligger tilgjengelig her.

UNDERVEIS:
Individuelt arbeid.

Be elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser, eventuelt med utgangspunkt i ett eller flere av følgende punkter:
– Noe de synes er godt skildret
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende
– Noe de synes er overraskende, virker rart eller ulogisk

ETTER:

1. Min leseopplevelse.
Individuelt arbeid eller i små grupper.

Be elevene fortelle hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Velg ut noen av uttrykkene og fortsett setningene. Prøv også å gi en forklaring ved å bruke ordet ‘fordi’.
a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble skuffet over…
h. Jeg ble overrasket over…
i. Slutten var…
j. Fordi…

2. Diskusjon i hel klasse.
Klassesamtale

Diskuter spørsmål til teksten samlet – slik at alle er enige om tekstens innhold. Ta også gjerne opp noen av de vanskelige ordene som elevene har funnet og forklar hva de betyr.
Snakk deretter om teksten ved å la elevene formulere sine opplevelser.
Vi anbefaler at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – gjør det lettere for elevene at relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen. Begynn gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?». Hvis elevsvarene følges opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, forstår elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan f.eks. skje ved å la samtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål formuleres (såkalt opptak og høy verdsetting). Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, oppfordrer vi deg til å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere. I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Vet elevene om liknende epidemier?
– Har de hørt om hørt om parasitten Toxoplasma gondii (se eventuelt artikkel her)?

– Hvordan tror de at de selv ville reagert hvis en slik sykdom skulle kommet til Norge?

– Snakk om hvordan smitten påvirker samfunnene i utdraget.
– Hvordan tror elevene en slik epidemi ville påvirket f.eks. USA og Norge?
– Oppfatter de beskrivelsen i utdraget som realistisk eller usannsynlig?
– Hvordan passer det med at utdraget er omtalt som «dystopi»?

3. Finn argumenter.
I grupper à 4.

La elevene snakke sammen i grupper om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. Be dem lage en liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og en liste over ting som trekker ned (argumenter mot). I første omgang kan de skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer.

4. Debatt i 4-gruppe.
I grupper à 4.

Gruppene fra forrige oppgave deles i to. Den ene halvparten tar med seg listen med argumenter for og den andre listen med argumenter mot. De to elevene med argumenter for settes sammen med to elever fra en annen gruppe som har med seg argumenter mot. Førstnevnte skal argumentere for at teksten er god, sistnevnte skal argumentere mot. Kjør debatt.

5. Diskusjon.
Klassesamtale.

Klassen diskuterer utdraget: Liker elevene teksten? Synspunktene må begrunnes.
Klassen vurderer begrunnelsene og noterer de beste argumentene for og mot på tavlen, for eksempel fem gode argumenter for og fem gode argumenter mot. Hvis klassen har gjennomført opplegget om litterær kvalitet, kan argumentene med fordel sammenliknes med de 5-10 kriteriene fra konklusjonen og diskuteres: Henger argumentene sammen? Kan de kombineres? Støtter de hverandre eller trekker de i ulik retning?
Til slutt kan klassen lese Uprisen-juryens begrunnelse og diskutere om de er enige i at I morgen er alt mørkt fortjente å vinne Uprisen 2015. Juryens begrunnelse finnes i Uprisen-heftet som følger med årets tXt-aksjon og på uprisen.no.

– Fortjente I morgen er alt mørkt å vinne Uprisen?
– Finner dere igjen noen av de kriteriene som dere kom frem til?
– Er det noen kriterier som dere savner?
– Tror dere det er forskjell på hva slags samtidslitteratur unge og voksne lesere liker?
– Trenges det en pris der ungdommen selv sier sin mening om ungdomslitteraturen?

6. SKRIVEOPPGAVE:
Elevene kan velge mellom å:
a) skrive en anmeldelse av teksten. Mal for anmeldelser finnes på txt.no. Dersom de anmelder hele boken, kan anmeldelsen lastes opp på uprisen.no.
b) skrive videre på utdraget fra I morgen er alt mørkt og fortelle hva som skjer etter at smitten kommer til Norge.

7. Vinn et klassesett av I morgen er alt mørkt
Vi oppfordrer alle klasser som har likt utdraget fra I morgen er alt mørkt til å skrive inn og fortelle hvorfor de har lyst til å lese resten av boka. Send oss en tekst som viser engasjementet og begrunner hvorfor akkurat dere skal få et klassesett av boken som vant Uprisen 2015. Den kan for eksempel inneholde de gode argumentene fra oppgave 3-5, elevtekster fra oppgave 6 eller annet som viser engasjement og leselyst. Send teksten til troels@foreningenles.no.

Fristen er 1. oktober

8. Delta i klassekonkurransen
Opplegget over er et eksempel på kritisk lesing og kan inngå som forberedelse til deltagelse i årets klassekonkurranse. Ved å anmelde årets tXt-antologi, Tidsinnstilt, kan klassen vinne forfatterbesøk eller bokpakke med god samtidslitteratur. Detaljer om konkurransen og de øvrige konkurransene finner du på siste side i årets tXt-antologi og på txt.no.

Forslag til kompetansemål:
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium